Ви є тут

Нові надходження: лютий 2019 року

Працівники бібліотеки підготували до уваги читачів десять найцікавіших видань, що надійшли до фонду бібліотеки у лютому 2019 року.

 

Бєлятинський А. О. Новітні гідроструменеві технології для ремонтних робіт на автошляхах : монографія / А. О. Бєлятинський, В. М. Бадах, В. М. Першаков ; за ред. В. М. Першакова ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Акад. буд-ва України, Інженер. акад. України. - Київ : б. в., 2017. - 98 с. : іл. - Бібліогр.: с. 91-92.

Про розробку обладнання, робочого інструмента та пристроїв для гідроструменевого очищення поверхонь і технології їх використання для видалення нашарувань різної фізичної природи та хімічного складу при ремонтних роботах у міському господарстві.

 

 

 

 

 

Влащенко Н. М. Інноваційні технології в ресторанному, готельному господарстві та туризмі : навч. посіб. / Н. М. Влащенко ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. - Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. - 373 с. : іл. - Бібліогр.: с. 355-367.

Досліджено інноваційні методи управління персоналом, матеріальними ресурсами, інформацією, впровадження інфраструктурних і технологічних та інших інновацій у діяльність ресторанних, готельних та туристських підприємств.

 

 

 

 

 

Замки та фортеці України / рец. С. В. Гусак. - Харків : Торсінг, 2018. - 95 с. : кольор. іл. - (Моя Україна). - Бібліогр.: с. 94.

Вміщено інформацію про фортифікаційні споруди України, охарактеризовано розвиток фортифікаційної архітектури.

 

 

 

 

 

 

Клименюк Т. М. Креслення, рисунок, композиція : навч. посіб. / Т. М. Клименюк ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2018. - 299 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 292-294.

Розглянуто основи креслення, рисунка та композиції.

 

 

 

 

 

Кузьменко А. Задум та реальність : (з історії проектів Володимира Заболотного у м. Києві) / А. Кузьменко ; рец. О. М. Лукашевич ; М-во культури України, Нац. історико-етнограф. заповідник "Переяслав", Меморіал. музей акад. В. Заболотного. - Переяслав-Хмельницький : [б. в.], 2017. - 41 с. : іл., кольор. іл.

Вміщено матеріали, які є спробою створення цілісної картини історії розробки та втілення В. Заболотним проектів архітектурних об’єктів у м. Києві.

 

 

 

 

Перспективи розвитку державно-приватного партнерства в галузі житлово-комунального господарства : колектив. моногр. / І. І. Килимник [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. - Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. - 139 с. - Бібліогр.: с. 131-139.

Проаналізовано правове регулювання державно-приватного партнерства в Україні. Розглянуто питання державного регулювання відносин у галузі державно-приватного партнерства та розвитку договірних форм державно-приватного партнерства в Україні.

 

 

 

 

 

 

Проекты в металле, которые вдохновляют : [работы участников Нац. студ. архитектур. конкурса "STEEL FREEDOM"] : [альбом] / Укр. центр стального стр-ва. - Киев, 2017. - 58 с.

Розглянуто проекти, представлені на Національному студентському архітектурному конкурсі Steel Freedom.

 

 

 

 

Смирнова О. В. Типологические основы формирования инновационных зданий в городской среде : монография / О. В. Смирнова ; М-во образования и науки Украины, Харьков. нац. ун-т гор. хоз-ва им. А. Н. Бекетова. - Харьков : ХНУГХ им. А. Н. Бекетова, 2018. - 188 с. : ил. - Библиогр.: с. 183-188.

Виявлено типологічну структуру будівель з інноваційними прийомами проектування з метою розробки методологічних основ їх формування в міському середовище.

 

 

 

 

 

 

Теорія містобудування : практикум для студентів спец. 191 "Архітектура та містобудування" / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т ; уклад.: О. В. Чемакіна, Г. М. Агєєва, Н. В. Бжезовська. - Київ : НАУ, 2018. - 35 с. - Бібліогр.: с. 32-34.

Вміщено основні теоретичні відомості, поради до організації та виконання практичних завдань, оформлення отриманих результатів.

 

 

 

 

 

 

Щепанський Е. В. Державне регулювання розвитку туристично-рекреаційної сфери в Україні: теорія, методологія та практика : монографія / Е. В. Щепанський ; Хмельн. ун-т упр. та права. - Хмельницький : Хмельн. ун-т упр. та права, 2018. - 325 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 296-325.

Теоретично обґрунтовано державне регулювання розвитку туристично-рекреаційної сфери в Україні. Визначено методологічні засади механізмів державного регулювання розвитку туристично-рекреаційної галузі.