Ви є тут

Нові надходження: травень 2019 року

Працівники бібліотеки підготували до уваги читачів десять найцікавіших видань, що надійшли до фонду бібліотеки у травні 2019 року.

 

Галкін А. С. Логістичне управління автотранспортним обслуговуванням : навч. посібник / А. С. Галкін ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т міського госп-ва ім. О. М. Бекетова. - Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. - 212 с. : іл., граф., табл. - Бібліогр.: с. 151-163.

Розглянуто питання ефективності автотранспортного обслуговування, досліджено методи й моделі логістичного управління автотранспортним обслуговуванням.

 

 

 

 

Геодезія, землеустрій, геоінформатика в Південному регіоні: сучасний стан та перспективи розвитку : матеріали IIІ Всеукр. наук. конф., 18-20 жовт. 2018 р., Одеса / М-во освіти і науки України, Одеська держ. акад. буд-ва та архітектури ; редкол.: А. В. Ковров [та ін.]. - Одеса : ОДАБА, 2018. - 208 с. : іл., табл. - Текст: укр., рос. - Бібліогр. в кінці ст.

Наведено матеріали ІІІ Всеукраїнської наукової конференції, що стосуються наукових здобутків, проблем і перспектив розвитку геодезії як науки, геоінформатики, землеустрою та кадастру.

 

 

 

 

Елементи нематеріальної культурної спадщини України. - Вінниця : Твори, 2018. - 152 с. : іл. - Назва і текст парал.: англ.

Вміщено світлини елементів нематеріальної культурної спадщини: Косівської кераміки, Петриківського розпису, орнаменти кримських татар тощо.

 

 

 

Коваленко А. В. Методи і засоби нанесення лакофарбових покриттів під час ремонту транспортних засобів : монографія / А. В. Коваленко, В. І. Коваленко ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т міського госп-ва ім. О. М. Бекетова. - Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. - 402 с. : іл.

Про методи та засоби нанесення лакофарбових покриттів під час ремонту транспортних засобів, подано методики розрахунків і техніко-економічні характеристики такого устаткування.

 

 

 

 

Лізунов П. П. Інформаційні системи і технології в управлінні організацією : навч. посібник / П. П. Лізунов, М. В. Коханович, В. О. Недін ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - Київ : КНУБА, 2018. - 156 с. - Бібліогр.: с. 154.

Розглянуто питання застосування інформаційних систем з використанням web-технологій у практичних засадах менеджменту в управління організацією, які потребують керування підприємством чи його ресурсами на відстані.

 

 

 

 

Містобудування та територіальне  планування : наук.-техн. зб. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; редкол.: М. М. Осєтрін (голов. ред.) [та ін.]. - Київ : КНУБА. - 1998. - ISSN 2076-815Х

Вип. 68. - 2018. - 766 с. : іл.). - Текст: укр., рос., англ. - Бібліогр. в кінці ст.

Вміщено результати наукових досліджень з інженерних та економічних проблем теорії та практики містобудування, територіального планування, управління містобудівники системами й програмами, комплексної оцінки, освоєння, розвитку, утримання та реконструкції територій і житлової забудови, розглянуто питання містобудівного кадастру, розвитку населених пунктів, їх інженерної й транспортної інфраструктури.

 

 

Науковий вісник будівництва  : зб. наук. пр. / Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури, Акад. буд-ва України, Харків. обл. від-ня ; редкол.: Д. Ф. Гончаренко (голов. ред.) [та ін.]. - Харків : ХНУБА. - 1997. - ISSN 2311-7257

Т. 94. № 4. - 2018. - 268 с. : іл.). - Назва парал.: англ. - Текст: укр., рос., англ. - Бібліогр. в кінці ст.

Висвітлено результати фундаментальних і прикладних досліджень з питань охорони навколишнього середовища, ресурсозбережних технологій у будівництві та будівельній індустрій, нові будівельні матеріали й конструкції, підвищення ефективності капітальних вкладень, підвищення рівня механізації й автоматизації виробничих процесів.

 

 

 

Опір матеріалів і  теорія споруд : наук.-техн. зб. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; голов. ред. В. А. Баженов ; редкол.: П. В. Алявдін [та ін.]. - Київ : КНУБА. - 1965. - ISSN 2410-2547

Вип. 99. - 2017. - 205 с. : іл., граф., табл. - Текст: укр., англ. - Бібліогр. в кінці ст.

Наведено результати досліджень у галузі опору матеріалів, будівельної механіки, теорії пружності й пластичності, зокрема про наукову школу будівельної механіки Київського національного університету будівництва й архітектури, деформування пружних неоднорідних оболонок під дією нестаціонарних динамічних навантажень.

 

 

Соцмісто Запоріжжя  = Social City of Zaporizhzhia : путівник / уклад. П. Кравчук. - Запоріжжя : б. в., [2017]. - 12 c. : іл. - Текст: укр., англ.

Про архітектурну та містобудівну спадщину конструктивізму в м. Запоріжжі, що має універсальне значення і є свідченням естетичної культури, яка надолужує фордівську індустріалізацію, за особливих радянських умов.

 

 

 

 

 

Теоретична механіка. Загальні принципи механіки : навч. посібник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - Київ : КНУБА, 2018. - 172 с. - Бібліогр.: с. 171.

Розглянуто загальні принципи механіки відповідно до курсів теоретичної механіки, які вивчають студенти будівельних і машинобудівних спеціальностей. Розглянуто основні поняття й принципи механіки, які широко застосовують для дослідження загальних властивостей руху матеріальних систем і розв’язування інженерних задач.