Ви є тут

Нові надходження: вересень 2018 року

Працівники бібліотеки підготували до уваги читачів десять найцікавіших видань, що надійшли до фонду бібліотеки у вересні 2018 року.

 

Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка"; редкол.: Б. С. Черкес (голов. ред.) [та ін.]. - Львів : Вид-во Львів. політехніки. - 1964. - ISSN 0321-0499
№ 878 : Архітектура. - 2017. - 167 с. : іл. - Рез.: англ. - Бібліогр. в кінці ст.

Опубліковано результати науково-дослідних робіт щодо актуальних проблем теорії та практики в галузях архітектури, містобудування і дизайну.

 

 

 

 

 

Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідом. наук.-техн. зб. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; редкол.: К. Р. Третяк (відп. ред.) [та ін.]. - Львів : Вид-во Львів. політехніки. - 1964. - ISSN 2414-9993
Вип. 85. - 2017. - 131 с. : іл., граф., табл. - Тит. арк. парал.: англ. - Рез.: укр. - Бібліогр. в кінці ст.

Опубліковано статті за результатами досліджень інженерної геодезії, супутникової геодезії, геодезичної гравіметрії, картографії, фотограмметрії, дистанційного зондування Землі, геоінформатики, кадастру та моніторингу земель.

 

 

 

 

 

Дизайн та основи архітектури : матеріали і тези Всеукр. наук. конф., 28 груд. 2017 р., Львів / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2017. - 134 с., [20] арк. іл. : кольор. іл. - Частина тексту парал.: англ. - Бібліогр. в кінці ст.
Вміщено матеріали і тези Всеукраїнської наукової конференції до 145-річчя кафедри дизайну та основ архітектури Національного університету «Львівська політехніка».

 

 

 

 

 

Захеді Шахаб Еволюція архітектури мечетей Ірану (VII-XVIII ст.) : автореф. дис. ... канд. архітектури : (18.00.01) / Шахаб Захеді ; наук. керівник Ю. В. Івашко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - Київ, 2018. - 21 с. : іл. - Бібліогр.: с. 17-18.
Висвітлено еволюцію архітектури мечетей Ірану на основі аналізу джерельної бази, впливу історичних передумов і зовнішніх чинників, визначення основних планувальних, композиційних, конструктивних і декоративних особливостей мечетей Ірану.

 

 

 

 

 

Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т міського госп-ва ім. О. М. Бекетова ; редкол.: В. М. Бабаєв (відп. ред.) [та ін.]. - Харків : ХНАМГ. - 1992. - ISSN 2522-1809
Вип. 140. - 2018. - 150 с. : іл. - (Серія "Технічні науки та архітектура"). - Назва парал.: рос., англ. - Рез.: англ. - Бібліогр. в кінці ст.

Вміщено результати наукових досліджень у галузі комунального господарства, зокрема проаналізовано програмні комплекси автоматизованого проектування автомобільних доріг, про підсилення розмороженого фундаменту під водонапірну башту тощо.

 

 

 

 

 

Міське середовище - XXI сторіччя. Архітектура. Будівництво. Дизайн : тези доп. 3 Міжнар. наук.-практ. конгр., 14-16 берез. 2018 р., Київ / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т ; редкол.: В. П. Харченко [та ін.]. - Київ : НАУ, 2018. - 297 с. : іл. - Текст: укр., англ., рос.
Вміщено тези доповідей, виголошених на конгресі, які, зокрема, стосуються аеропортів як містоутворюючих структур, дизайну архітектурного середовища аеропортів, синтезу архітектури та образотворчих видів мистецтв як основи формування образу середовища, інноваційних технологій розрахунку та проектування будівель і споруд, проблем дизайну міського середовища.

 

 

 

 

 

Матеріали Круглого столу, присвяченого Хрещенню Київської Руси-України та 1000-літтю першої літописної згадки про Софію Київську (1017-2017) : [зб. ст.] / М-во культури України, Держ. агенція промоції культури України, Нац. заповідник "Софія Київська". - Київ : Нац. заповідник "Софія Київська", 2017. - 147 с. : іл. - Бібліогр. в кінці ст.
Вміщено результати досліджень Софії Київської, що були виголошені під час круглого столу.

 

 

 

 

 

Мокроусова О. Г. Лінія долі на долоні Києва. Вулиця Костьольна / О. Г. Мокроусова. - Київ : Либідь, 2018. - 95 с. : іл. - (Твій Київ).
Вміщено інформацію про вул. Костьольну в м. Києві.

 

 

 

 

 

 

Однопозов И. С. Торговые автоматы + киевские автоматчики / И. С. Однопозов. - 2-е изд., испр. и доп. - Киев, 2017. - 160 с. : ил., фот. - Библиогр.: с. 160.
Вміщено ілюстровану інформацію про вітчизняних «роботів», що використовувалися в торгівлі та громадському харчуванні м. Києва радянської доби.

 

 

 

 

 

 

Чернігівський колегіум : [нарис] / Нац. архіт.-іст. заповідник "Чернігів стародавній". - Чернігів : Лозовий В. М., 2017. - 47 с., [4] арк. кольор. іл. - Назва і текст парал.: англ.
Вміщено історичну інформацію про Чернігівський колегіум.