Ви є тут

Нові надходження: березень 2018 року

Працівники бібліотеки підготували до уваги читачів десять найцікавіших видань, що надійшли до фонду бібліотеки у березні 2018 року.

 

Енергоефективність у будівлях : комун. енерг. менеджмент / М-во регіон. розв., буд-ва та житл.-комун. госп-ва України [та ін.] ; редкол.: А. Грунер [та ін.]. - Київ, 2009. - 39 с. : іл. 

Про комунальний енергетичний менеджмент, спрямований на територіальну громаду.

 

 

 

 

 

Жадько В. Київська земля - Тарасова колиска / В. Жадько. - Київ : Преса України, 2017. - 640 с. - Алф. покажч.: с. 623-632. - Бібліогр.: с. 633-639. 

Вміщено біографічну інформацію про Т. Шевченка.

 

 

 

 

 

Кущенко І. В. Резервування несучої здатності сталевих конструкцій з урахуванням ризиків корозійної небезпеки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : (05.23.01) / І. В. Кущенко ; наук. керівник В. П. Корольов ; М-во освіти і науки України, Полтав. нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка. - Полтава, 2017. - 21 с. : іл. - Рез.: укр., рос., англ. - Бібліогр.: с. 18-20. 

Вміщено науково-експериментальне обґрунтування функціонального резервування несучої здатності сталевих конструкцій за ознаками корозійної захищеності, розроблено методику ризик-діагностики систем протикорозійного захисту при продовженні ресурсу будівель і споруд.

 

 

 

 

 

 

Містобудування та територіальне  планування : наук.-техн. зб. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; редкол.: М. М. Осєтрін (відп. ред.) [та ін.]. - Київ : КНУБА. - 1998. -
Вип. 64. - 2017. - 582 с. : іл. - Текст: укр., рос. - Бібліогр. в кінці ст. 

Висвітлено інженерні та економічні проблеми теорії і практики містобудування, територіального планування, управління та реконструкції територій і житлової забудови, розглянуто нагальні питання містобудівного кадастру, розвитку населених пунктів, їх інженерної та транспортної інфраструктури.

 

 

 

 

 

Макаров А. Н. Благоустройство старого Киева / А. Н. Макаров. - К. : Скай Хорс, 2017. - 192 с. - (Мир Киевской старины ; кн. 2). 

Вміщено інформацію про те, як Київ набував знайомий сучасникам образ, зокрема, про забудову Великого пустиря, прокладання перших регулярних вулиць на місці земляних валів, гір та ярів тощо.

 

 

 

 

 

 

Науковий вісник будівництва : зб. наук. пр. / Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури, Акад. буд-ва України, Харків. обл. від-ня ; редкол.: Д. Ф. Гончаренко (голов. ред.) [та ін.]. - Харків : ХНУБА. - 1997. - ISSN 2311-7257
Т. 89. № 3. - 2017. - 267 с. : іл. - Назва парал.: англ. - Текст: укр., рос., англ. - Бібліогр. в кінці ст. 

Вміщено результати фундаментальний і прикладних досліджень з пріоритетних напрямків: охорона навколишнього середовища, ресурсозбережні технології в будівництві та будівельної індустрії, нові будівельні матеріали та конструкції, підвищення ефективності капітальних вкладень, підвищення рівнів механізації та автоматизації виробничих процесів.

 

 

 

 

 

Смолій К. Б. Теоретично-експериментальне обгрунтування методики опрацювання геодезичних мереж для визначення зміщень та деформацій гідротехнічних споруд : автореф. дис. ... канд. техн. наук : (05.24.01) / К. Б. Смолій ; наук. керівник К. Р. Третяк ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів, 2017. - 20 с. : іл. - Бібліогр.: с. 16. 

Наведено теоретично-експериментальне обґрунтування та розроблено методику максимального вилучення систематичних похибок геодезичних вимірів для підвищення точності та достовірності визначення зміщень та деформацій гідротехнічних споруд.

 

 

 

 

 

 

Степанец К. Чернобыльская зона глазами сталкера : путеводитель / К. Степанец. - Киев : Скай Хорс, 2017. - 400 с. : цв. ил.

Путівник Зоною відчуження, до якого вміщено коментарі авторитетних вчених-екологів і унікальні світлини, які створюють ефект присутності.

 

 

 

 

 

 

Шимановский А. В. Общая теория гибких нитей / А. В. Шимановский. - Киев : Сталь, 2017. - 173 с. : ил. 

Розглянуто нелінійну теорію розрахунку гнучких ниток у межах і поза межею пружності, побудову основних розв’язних співвідношень, а також методи і алгоритми числового дослідження.

 

 

 

 

 

 

 

Юрий Петрович Бочаров : [сб. материалов] / Междунар. интернет-ассоц. трансп. систем городов и орг. гор. движения ; сост.: С. А. Ваксман, А. Ю. Бочарова. - СПб., 2016. - 94 с. : ил., цв. ил. - (Материалы к биобиблиографии ученых и специалистов транспортных систем городов и организации городского движения ; вып. 24). 

Випуск присвячений відомому містобудівнику-архітектору та спеціалісту в галузі транспортних систем міст, академіку РААБН, професору Ю. П. Бочарову.