Ви є тут

Нові надходження: січень 2018 року

Працівники бібліотеки підготували до уваги читачів десять найцікавіших видань, що надійшли до фонду бібліотеки у січні 2018 року.

 

Голуб В. О. Оцінка техногенного забруднення урбоекосистем : монографія / В. О. Голуб, С. С. Волощинська, С. М. Голуб ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. - Луцьк : Волиньполіграф, 2016. - 196 с. : іл., граф. - Бібліогр.: с. 165-195.

Викладено результати комплексного дослідження впливу урбогенних факторів на довкілля. Розглянуто просторову строкатість забруднення важкими металами міських ґрунтів з урахуванням різної потужності джерел забруднення.

 

 

 

 

 

Дерев'яні церкви Рівненської області: архітектурна спадщина : ілюстр. кат. / Ін українського модернізму, Нац. ун водного госп-ва та природокористування, Люблін. Політехніка ; наук. ред. П. А. Ричков. - Рівне : Дятлик М., 2017. - 160 с. : кольор. іл. - Парал. тит. арк.: англ. - Бібліогр.: с. 150-152. - Покажч.: с. 154-157.

Вміщено короткі систематизовані дані щодо архітектурної спадщини дерев’яного храмобудування на території Рівненської обл.

 

 

 

 

Інженерна геодезія : наук.-техн. зб. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; редкол.: С. П. Войтенко (відп. ред.) [та ін.]. - Київ : КНУБА. - 1965.
Вип. 63. - 2016. - 130 с. - Рез.: укр., рос., англ. - Парал. тит. арк.: англ. - Бібліогр. в кінці ст.

Вміщено результати наукових досліджень в галузях геодезії, кадастру й моніторингу земель, геоінформатики та картографії.

 

 

 

 

Касіянц С. Е. Формування самоосвітньої компетентності майбутніх економістів у процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : (13.00.04) / С. Е. Касіянц ; наук. керівник Н. П. Бабкова-Пилипенко ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2017. - 20 с. - Бібліогр.: с. 16-18.

Вміщено теоретичне обґрунтування й експериментальну перевірку педагогічних умов формування самоосвітньої компетентності майбутніх економістів у процесі професійної підготовки.

 

 

 

 

Марчук В. І. Вступ до спеціальності (про інженерне мислення) : навч. посіб. / В. І. Марчук, Ю. А. Лук'янчук, С. А. Мельник ; М-во освіти і науки України, Луцьк. нац. техн. ун-т. - Луцьк : Гадяк Ж. В., 2016. - 180 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 178-179.

Розглянуто питання покращення своїх навичок, а саме розвиток пам’яті, мислення, використання знань у різних галузях науки і техніки та повсякденному житті.

 

 

 

 

Наукові нотатки : міжвуз. зб. (за галузями знань "Технічні науки") / М-во освіти і науки України, Луц. нац. техн. ун-т ; редкол.: В. Д. Рудь (відп. ред.) [та ін.]. - Луцьк : ЛНТУ. - 1995.
Вип. 57 (січ.-берез.), 2017. - 2017. - 198 с. - Рез.: укр., рос., англ. - Бібліогр. в кінці ст.

Вміщено статті з результатами теоретичних і експериментальних досліджень з різних питань будівельної науки, зокрема, про особливості конструкцій шнекових механізмів для добування сапролепів, оптимізації вмісту ініціатора в поліефірній матриці за її фізико-механічними властивостями.

 

 

 

 

Проблеми протидії пожежної небезпеки та вогнестійкість висотних будівель : монографія / В. М. Першаков [та ін.] ; за заг. ред. В. М. Першакова ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Акад. буд-ва України. - Київ : НАУ. - 2017
Ч. 2 : Причини та наслідки руйнування висотних будівель від дії вогню. - 2017. - 262 с. : іл. - Бібліогр.: с. 230-252.

Розглянуто причини й наслідки руйнування висотних будівель від дії вогню, а також аналіз гасіння пожеж та порятунок людей з висотних будівель при пожежі.

 

 

 

Проблеми розвитку міського середовища : наук.-техн. зб. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. О. А. Трошкіна ; редкол.: О. В. Степанчук [та ін.]. - К. : НАУ. - 2009
Вип. 1 (17). - 2017. - 175 с. - Текст: укр., рос. - Бібліогр. в кінці ст.

Вміщено результати наукових досліджень щодо питань розвитку міського середовища, зокрема, про основні планувальні рішення перетину міських магістралей в одному рівні, модернізацію архітектурно-планувальних рішень навчальних дошкільних закладів тощо.

 

 

 

 

Руденко М. О. Архітектурно-планувальна організація громадських будинків і споруд на території рекультивованих кар'єрів (на прикладі Кривбасу) : автореф. дис. ... канд. архітектури : (18.00.02) / М. О. Руденко ; наук. керівник В. А. Ніколаєнко ; М-во освіти і науки України, Нац. ун "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2017. - 20 с. - Бібліогр.: с. 17-19.

Про визначення придатних для забудови кар’єрі, типологічних груп будівель і споруд, що можуть бути залучені при реновації, формулювання принципів та прийомів архітектурно-планувальної організації громадських будівель і споруд на території кар’єрів (на прикладі Кривбасу).

 

 

 

Krušynska O. Zakarpati : prúvodce bývalou Podkarpatskou Rusi / Krusynska Olena. - Praha : Academia, 2017. - 575 s. - (Prúvodce). - Bibliogr.: s. 565-569.

Вміщено інформацію про найбільші культурні та природні скарби т. зв. Рутенії (Закарпаття).