Ви є тут

Нові надходження: червень 2018 року

Працівники бібліотеки підготували до уваги читачів десять найцікавіших видань, що надійшли до фонду бібліотеки у червні 2018 року.

 

Говоров П. П. Автоматизація керування режимами міських електричних мереж : монографія / П. П. Говоров, В. Ф. Харченко, В. П. Говоров ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. - Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. - 229 с. : іл. - Бібліогр.: с. 223-229.
Представлено результати досліджень енергоефективних технологій передачі та розподілу електричної енергії в системах електропостачання та освітлення міст.

 

 

 

 

 

Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Укр. революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., 29 берез. 2017 р., Київ / Київ. Нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міська орг., Софійський ун-т "Св. Климент Охридський". - К. : Фоліант, 2017. - 501 с. - Бібліогр. в кінці ст.
Вміщено доповіді та повідомлення учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Другі києвознавчі читання: історія та етнокультурна. До 100-річчя Української революції 1917-1921», яка відбулася 29 березня 2017 р. в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

 

 

 

 

 

Енциклопедія Сучасної України / Нац. акад. наук України, Наук. т-во ім. Т. Г. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: І. М. Дзюба [та ін.]. - Київ : Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України. - 2001. - ISBN 966-02-2074-Х
Т. 18 : Лт - Малицький. - 2017. - 711 с. : іл. - Бібліогр. в кінці ст.

Вміщено 2363 статті про події, інституції, установи, роди діяльності, поняття, осіб, що охоплюють всі сфери життя в Україні.

 

 

 

 

 

Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т міського госп-ва ім. О. М. Бекетова ; редкол.: В. М. Бабаєв (відп. ред.) [та ін.]. - Харків : ХНАМГ. - 1992. - ISSN 2522-1809
Вип. 139. - 2017. - 218 с. : іл. - (Серія "Технічні науки та архітектура"). - Назва парал.: рос., англ. - Рез.: англ. - Бібліогр. в кінці ст.

Вміщено результати наукових досліджень у галузі комунального господарства, зокрема щодо комплексної системи управління у сфері поводження з твердими побутовими відходами, оцінки щільності міської забудови, контролю геодезичних вимірювань при проведенні навчальної геодезичної практики тощо.

 

 

 

 

 

Крівцов В. В. Зображення земляних споруд за допомогою методу проекцій з числовими позначками : навч. посіб. / В. В. Крівцов, М. М. Козяр, Р. М. Коптюк ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. - Рівне : НУВГП, 2017. - 176 с. : іл. - Бібліогр.: с. 174-176.
Показано процес створення в системі AutoCAS 3M моделей земляних споруд.

 

 

 

 

 

 

Кюнцлі Р. В. Культурно-мистецький простір українського села за сучасних умов. Кореляція унікального й універсального : монографія / Р. В. Кюнцлі ; Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучасного мистецтва. - Львів : ННВК "АТБ", 2017. - 407 с. : іл. - Бібліогр.: с. 376-407. - Бібліогр. в підрядк. прим.
Порушено проблему гармонізації унікально-універсальних співвідношень культурно-мистецького простору архітектури українського села.

 

 

 

 

 

 

Михайлик О. Старовинні храми Київщини : фотоальбом / О. Михайлик. - Київ : [б. в.], 2017. - 184 с. : кольор. фот. - Бібліогр.: с. 181.
Вміщено світлини усіх збережених християнських храмів Київської обл., збудованих у дорадянський час.

 

 

 

Николаев А. П. Вяжущие свойства портландцемента. Контроль и анализ : монография / А. П. Николаев, Е. В. Кондращенко ; М-во образования и науки Украины, Харьков. нац. ун-т гор. хоз-ва им. А. Н. Бекетова. - Харьков : ХНУГХ им. А. Н. Бекетова, 2017. - 82 с. : ил. - Библиогр.: с. 74-82.
Запропоновано новий концептуальний підхід до оперативної оцінки в"яжучої активності портландцементу, гідратаційної активності його фазоутворювальних мінералів та величини їх гідро доступної граничної поверхні.

 

 

 

 

 

 

Сукач М. К. Будівельні машини і обладнання : практикум : навч. посіб. / М. К. Сукач, С. Ю. Комоцька, М. М. Балака ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - Київ : КНУБА, 2016. - 123 с. : іл. - Бібліогр.: с. 102-103.
Вміщено вправи з розрахунку будівельних машин, обладнання для санітарно-технічних і вентиляційних робіт.

 

 

 

 

 

 

Таранушенко С. А. Дерев`яна монументальна архітектура Лівобережної України / С. А. Таранушенко ; [Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису, Ін-т історії України, Центр культуролог. студій]. - 2-ге вид., стер. - Харків : Савчук О. О., 2017. - 896 с. : іл., фот. - (Слобожанський світ ; вип. 8). - Бібліогр.: с. 766-770. - Бібліогр. в підрядк. прим.
Перше повне видання рукопису С. Таранушенка «Дерев"яна монументальна архітектура Лівобережної України» (1967). Вміщено весь ілюстративний матеріал (світлини, кресленики, схеми аналізу пропорцій), запланованих автором.