Ви є тут

Нові надходження: грудень 2018 року

Працівники бібліотеки підготували до уваги читачів десять найцікавіших видань, що надійшли до фонду бібліотеки у грудні 2018 року.

 

Архітектурний вісник КНУБА  : [наук.-вироб. зб.] / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. П. М. Куліков ; редкол.: О. С. Слєпцов [та ін.]. - Київ : КНУБА. - 2013
Вип. 13
. - 2017. - 578 с. : іл. - Текст: укр., рос. - Бібліогр. в кінці ст. - ISSN 2519-8661.

Висвітлено результати наукових досліджень та вивчення актуальних проблем у галузі архітектури та містобудування, теорії та історії архітектури, реконструкції наявної забудови та інших аспектів комплексного впровадження принципів формування подальшого розвитку архітектури.

 

 

 

 

Бліхарський З. Я. Розрахунок і конструювання згинаних залізобетонних елементів : навч. посіб. / З. Я. Бліхарський, І. І. Кархут ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2017. - 185 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 167-176.

Розглянуто особливості конструювання нормальних і похилих перетинів згинаних звичайних і попередньо напружених залізобетонних конструкцій (стрижневих та плитних) згідно з вимогами чинних нормативних документів.

 

 

 

 

 

Вігуржинський В. О. Тульчин - вчора, Тульчин - сьогодні : фотолітопис / В. О. Вігуржинський. - Вінниця : [б. в.], 2017. - 84 с. : кольор. фот.

Вміщено матеріали про минуле й сьогодення історичного міста Тульчина. Проілюстровано світлинами дореволюційного й радянського періодів, які порівняно із сучасними фото.

 

 

 

 

Домино А. Д. В помощь новоселу, или Каждый заказчик имеет право испортить свой интерьер : [советы новоселу от практикующего дизайнера] / Анна Д. Домино. - Днепр : Середняк Т. К., 2017. - 111 с. : ил., фот. цв.

Розглянуто процес проектних і ремонтно-будівельних робіт і наведено поради щодо реалізації ремонту «з нуля».

 

 

 

 

 

 

З історії Шулявки : зб. краєзнав. матеріалів / упоряд., ред. В. Лисенко. - Київ : [б. в.], 2018. - 98 с. : іл.

Вміщено матеріали з історії Шулявки в м. Києві.

 

 

 

 

 

 

Колонтаєвський Ю. П. Короткий нарис історії електрики в особистостях : монографія / Ю. П. Колонтаєвський ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. - Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. - 110 с. : іл. - Бібліогр.: с. 88-103.

Представлено результати дослідження, що мало за мету створення короткого ілюстрованого викладу головних етапів розвитку електрики як науки, що виникла на основі ідей і відкриттів визначних особистостей цієї галузі знань.

 

 

 

 

 

Омельченко А. В. Теоретические основы формирования методологического компонента системы знаний студентов : монография / А. В. Омельченко ; Харьков. нац. ун-т гор. хоз-ва им. А. Н. Бекетова. - Харьков : ХНУГХ им. А. Н. Бекетова, 2017. - 118 с. - Библиогр.: с. 108-118.

Доведено актуальність оволодіння студентами методології пізнання та навчання. Встановлено місце методологічних знань у змісті навчання та методи їх засвоєння тими, хто навчається.

 

 

 

 

 

Поколодна М. М. Організація екскурсійної діяльності : підручник / М. М. Поколодна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. - Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. - 180 с. : іл. - Бібліогр.: с. 170-172.

Описано основні складові екскурсійної діяльності, визначено види екскурсійних послуг, розглянуто технологічні, методичні та технічні вимоги щодо створення та проведення екскурсій, професійні вимоги до фахівців, що надають екскурсійні послуги.

 

 

 

 

 

 

Штогрин А. М. Мій неовізантинізм : стиль і манера монумент. малярства Вознесен. церкви в с. Іванківці на Поділлі / А. М. Штогрин. - Київ : Вид-во ім. О. Теліги, 2017. - 123 с. : кольор. фот. - Бібліогр.: с. 121-122.

Висвітлено досвід автора з розмалювання купола й стін церкви Вознесіння Господнього в с. Іванківці Городоцького р-ну Хмельницької обл.

 

 

 

 

 

HoReCa  : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закладів : [в 3 т.] / Київ. нац. екон. ун-т ; за ред. А. А. Мазаракі. - Київ : КНТЕУ. - 2017
Т. 1
: Готелі. - Вид. 2-ге, переробл. і доповн. - 2017. - 411 с. : іл. - Бібліогр.: с. 407-411.

Представлено інноваційні професійні рішення щодо розроблення  бізнес-ідей та формування концепцій готелів, вибору вигідних локацій, використання ефективних та енергоощадних будівельних, архітектурних, дизайнерських технологій, формування асортименту готельних послуг, проектування операційних, сервісних і управлінських процесів, управління доходами та витратами, планування і діагностики показників господарської діяльності, оцінювання окупності інвестиційних проектів.