Ви є тут

Нові надходження: липень 2018 року

Працівники бібліотеки підготували до уваги читачів десять найцікавіших видань, що надійшли до фонду бібліотеки у липні 2018 року.

 

ДСТУ-Н Б В.2.1-29:2014. Настанова щодо проектування і влаштування заглиблених споруд способом "стіна в грунті". - Чинний від 01.01.2015. - Київ : Мінрегіон України, 2014. - III, 56 с. : іл. - Бібліогр.: с. 55.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каталог скульптури І. П. Кавалерідзе в муніципальних музеях міста Києва / Київ. міськдержадмін., Департамент культури м. Києва, Музей-майстерня І. П. Кавалерідзе. - Харків : Панов А. М., 2017. - 219 с. : фот.

У каталозі вміщено скульптурну спадщину відомого скульптора І. Кавалерідзе, що зберігається в Муніципальних музеях м. Києва.

 

 

 

 

 

 

 

Кравець О. М. Курортологія : підручник / О. М. Кравець, А. А. Рябєв ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. - Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. - 167 с. : іл. - Бібліогр.: с. 164-167.
Висвітлено теоретичні та практичні основи курортології і санаторно-курортного лікування. Надано класифікацію та характеристику курортних ресурсів, розглянуто провідні лікувальні методики й особливості лікувально-оздоровчого туризму.

 

 

 

 

 

 

 

Крутій Ю. С. Механіка деформівного твердого тіла : [навч. посіб.] / Ю. С. Крутій, Д. В. Лазарєва, М. Г. Сур"янінов. - Одеса : ОДАБА, 2017. - 260 с. : іл. - Бібліогр.: с. 258-260.
Висвітлено найважливіші питання механіки де формівного твердого тіла, як основи експериментальних досліджень фізико-механічних властивостей матеріалів, теорія напружено-деформованого стану в точці тіла, теорії пружності, теорія пластичності, теорія повзучості, основні чисельні методи механіки.

 

 

 

 

 

 

 

 

Кузло Н. М. English for civil engineering students : навч. посібник / Н. М. Кузло ; за заг. ред. Л. В. Биркун ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. - Рівне : НУВГП, 2017. - 165 с. : іл. - Бібліогр.: с. 166.
Вміщено навчальні матеріали та комплекси вправ для формування англомовної лінгвістичної компетенції майбутніх інженерів-будівельників.

 

 

 

 

 

 

 

 

Проблеми розвитку міського середовища : наук.-техн. зб. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. О. А. Трошкіна ; редкол.: О. В. Степанчук [та ін.]. - Київ : НАУ. - 2009
Вип. 3 (19). - 2017. - 217 с. : іл. - Бібліогр. в кінці ст.

Висвітлено проблеми теорії і практики архітектури, містобудування, територіального планування та будівництва, зокрема про принципи архітектурно-планувальної організації квартальної забудови з приватною при будинковою територією, основні етапи реконструкції міжнародних аеропортів тощо.

 

 

 

 

 

 

 

Проекти в галузі інфраструктури: партнерство державного та приватного секторів : підруч. для студентів вищ. навч. закладів / П. В. Захарченко [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - Київ : КНУБА, 2017. - 317 с. : іл.
Розглянуто методологічні основи державно-приватного партнерства в галузі інфраструктури, визначено законодавчу базу, яка його регулює, наведено характеристики різних видів проектів, висвітлено міжнародний досвід.

 

 

 

 

 

 

 

 

Проектне управління стратегією сталого розвитку територій : монографія / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; за заг. ред. В. М. Бабаєва. - Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. - 194 с. : іл. - Парал. тит. арк.: англ. - Бібліогр.: с. 182-194.
Теоретично узагальнено нові наукові розробки у сфері проектного управління стратегією сталого розвитку територій, розвитку інноваційної діяльності підприємств та управління проектами і програмами.

 

 

 

 

 

 

 

 

Стратегічна аналітика та антикорупційний аудит в системі забезпечення фінансово-економічної безпеки держави, регіону, суб`єктів господарювання : матеріали VI міжнар. наук.-практ. конф., 26-27 жовт. 2017 р., Харків / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. - Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. - 273 с. : іл. - Назва парал.: англ. - Текст: укр., англ. - Бібліогр. в кінці ст.
Розглянуто концептуально-методологічні засади управління, стратегічна аналітика та антикорупційний аудит в системі забезпечення фінансово-економічної безпеки держави, регіону, суб"єктів господарювання, впровадження міжнародних стандартів обліку і звітності у державному та приватному секторі в умовах євро інтеграції.

 

 

 

 

 

 

 

Авраменко О. О. Криволап : [альбом] / О. О. Авраменко. - Київ : Атлант-ЮЕмСі, 2018. - 168 с. : кольор. іл. - (ACCENT). - Рез.: англ.
Дослідження творчості відомого українського художника другої половини ХХ – початку ХХІ ст. А. Криволапа.