Ви є тут

Нові надходження: серпень 2018 року

Працівники бібліотеки підготували до уваги читачів десять найцікавіших видань, що надійшли до фонду бібліотеки у серпні 2018 року.

 

Бойчукізм. Проект "великого стилю" : [каталог-альбом] / [упоряд. В. Клименко]. - Київ : ДП "НКММК "Мистецький арсенал", 2018. - 256, [59] с. : кольор. іл., іл. - Назва і текст парал.: англ.
Вміщено репродукції картин, зібраних у проекті «Бойчукізм».

 

 

 

 

 

Гел Й. Міста для людей / Й. Гел ; [пер. з англ. О. Любарської] ; [Освітня платформа CANactions]. - Київ : Основи, 2018. - 279 с. : кольор. іл. - Бібліогр.: с. 258-268. - Покажч.: с. 270-278.
Запропоновано висновки автора щодо того, як створювати чи відновлювати міський простір з урахуванням людського виміру.

 

 

 

 

 

Додаткова професійна освіта з інтегрованого розвитку міст = Advanced studies in integrated urban development 2016-2017 : семестр. проекти / [CANactions school for urban studies]. - [Київ] : [б. в.], 2017. - 87 с. : кольор. іл., фот. - Текст парал.: англ.
Про діяльність Школи CANactions щодо роботи над міським простором.

 

 

 

 

 

 

ДСТУ Б EN 12091:2016 (EN 12091:2013, IDT). Вироби теплоізоляційні будівельного призначення. Визначення морозостійкості. - Чинний від 01.04.2017. - Київ : УкрНДНЦ, 2017. - VII, 12 с. : іл. - Текст парал.: англ.

 

 

 

 

 

 

Енергоефективні технології в міському будівництві та господарстві : матеріали 7 міжнар. наук.-практ. конф., 17-18 трав., Одеса / М-во освіти і науки України [та ін.]. - Одеса : ОДАБА, 2018. - 200 с. : іл. - Текст: укр., рос. - Бібліогр. в кінці ст.
Розміщено матеріали, які доповідалися на VII міжнародній науково-практичній конференції «Енергоефективні технології в міському будівництві та господарстві» (17-18 травня 2018 р., м. Одеса).

 

 

 

 

 

Обладнання та проектування в біоенергетиці та водоочищенні і управління безпекою праці : підручник / Л. А. Саблій [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", [Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування]. - 2-ге вид., переробл. і доповн. - Рівне : НУВГП, 2018. - 376 с. : іл. - Покажч.: с. 363-366. - Бібліогр.: с. 367-376.
Викладено матеріали щодо обладнання, споруд, пристроїв, які використовують у біоенергетиці та водоочищенні.

 

 

 

 

Орлецький І. Г. Конструювання та технологія виготовлення сонячних елементів : навч. посібник / І. Г. Орлецький ; М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. - Чернівці : Чернівец. нац. ун-т, 2017. - 183 с. : іл. - Бібліогр.: с. 183.
Викладено основи конструювання сонячних елементів з урахуванням фізичних явищ фотоелектричного перетворення енергії. Наведено технологічні методи виготовлення та проаналізовано конструкції різних типів фотоперетворювачів.

 

 

 

 

 

Праця, виснаження та успіх: промислові мономіста Донбасу / М. Ільченко [та ін.] ; за ред.: В. Кулікова, І. Склокіної ; Центр міської історії Центр.-Схід. Європи (Львів), Програми Ковальських Канад. ін-ту укр. студій (Харків, Едмонтон). - Львів : Шумилович Б., 2018. - 243 с. : фот. - Бібліогр.: с. 223-227.
Вміщено історію Донбасу ХІХ-ХХІ ст. крізь призму життя мешканців і творців промислових мономіст.

 

 

Фесенко Г. Г. Морфологія міських ландшафтів: культурфілософські інтерпретації : монографія / Г. Г. Фесенко. - Харків : Діса Плюс, 2018. - 281 с. - Бібліогр. в підрядк. прим. - Бібліогр.: с. 251-281.
Наведено філософський аналіз сутності феномену міста та проблем його ландшафтів.

 

 

 

 

 

Цепенда М. М. Водноресурсний потенціал басейну Середнього Дністра: оцінка величини та господарської освоєності : монографія / М. М. Цепенда ; М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. - Чернівці : Чернівец. нац. ун-т, 2017. - 227 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 162-171.
Запропоновано методику оцінювання величини водноресурсного потенціалу, подано результати її застосування для території басейну Середнього Дністра.