Ви є тут

Нові надходження: травень 2018 року

Працівники бібліотеки підготували до уваги читачів десять найцікавіших видань, що надійшли до фонду бібліотеки у травні 2018 року.

 

Бліхарський З. Я. Розрахунок і конструювання згинаних залізобетонних елементів : навч. посіб. / З. Я. Бліхарський, І. І. Кархут ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2017. - 185 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 167-176.

Розглянуто особливості конструювання нормальних і похилих перетинів згинаних звичайних і попередньо напружених залізобетонних конструкцій (стрижневих та плитних) згідно з вимогами чинних нормативних документів.

 

 

 

 

II (позачергова) та III конференції Київскої міської організації Національної спілки краєзнавців України : матеріали та док. (17 січ. 2012 р. та 27 лют. 2013 р.) / Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міська орг. ; упоряд.: О. П. Гончаров, В. І. Дмитрук. - Київ : [б. в.], 2017. - 100 с.

Вміщено матеріали та документи, розглянуто та затверджені ІІ (позачерговою) та ІІІ (звітно-виборчою) конференціями Київської міської організації Національної спілки краєзнавців України 17 січня 2012 р. та 26 лютого 2013 р.

 

 

 

 

Вігуржинський В. О. Тульчин - вчора, Тульчин - сьогодні : фотолітопис / В. О. Вігуржинський. - Вінниця : [б. в.], 2017. - 84 с. : фот.

Вміщено матеріали про минуле й сьогодення історичного міста Тульчина. Проілюстровано світлинами дореволюційного й радянського періодів, які порівняно із сучасними фото.

 

 

 

Горбик О. О.Всесвітня історія архітектури в тезах і зображеннях : (пам'ятниковознав. довідник) / О. О. Горбик ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - Київ : Фенікс. - 2017. - ISBN 978-966-136-411-9 Ч. 1 : Архітектура первісної доби та традиційна архітектура. Архітектура давнього світу. Архітектура античності та раннього християнства. - 2017. - 148 с. : іл. - Рез.: англ. - Бібліогр.: с. 130-133.

В історико-архітектурному каталозі вміщено близько 1000 актуальних пам’яток архітектури від первісної доби до середньовіччя.

 

 

 

Енеїда Базилевича : історія створення іл. і макета кн. до поеми І. Котляревського / [упоряд.: П. Гудімов, Д. Клочко]. - Київ : Артбук, 2017. - 192 с. : іл., фот.

На матеріалах родинних архівів Базидевичів, Д. Малакова, С. Якутовича, матеріалів музеї розглянуто історію видання ілюстрованої книги «Енеїда» 1968 р.

 

 

 

Каспійцева В. Ю. Оцінка і прогноз якості атмосферного повітря на регіональному рівні : автореф. ... канд. техн. наук : (21.06.01) / В. Ю. Каспійцева ; наук. керівник С. З. Поліщук ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Придніпров. держ. акад. буд-ва та архітектури", Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - Київ, 2017. - 22 с. : іл. - Рез.: рос., англ. - Бібліогр.: с. 17-19.

Про підвищення екологічної безпеки шляхом розробки блоку оцінки та прогнозу стану атмосферного повітря в системі регіонального екологічного моніторингу при плануванні та забудові територій.

 

 

 

Моделирование и оптимизация строительных композитов : материалы междунар. науч.-техн. семинара, 16-17 нояб. 2017 г., Одесса / Одес. гос. акад. стр-ва и архитектуры, Техн. ун-т Молдовы. - Одесса : ОГАСА, 2017. - 110 с. : ил. - Загл. парал.: англ. - Текст: укр., рус., англ. - Библиогр. в конце ст.

Вміщено матеріали міжнародного науково-технічного семінару з моделювання та оптимізації будівельних композитів.

 

 

 

 

 

Поморцева Е. Е. Программирование геоинформационных задач : учеб. пособие / Е. Е. Поморцева ; М-во образования и науки Украины, Харьков. нац. ун-т гор. хоз-ва им. А. Н. Бекетова. - Харьков : ХНУГХ им. А. Н. Бекетова, 2017. - 121 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 121.

Наведено теоретичні матеріали про основні Case-засоби, що використовуються спеціалістами геоіформаційного напрямку під час вирішення прикладних завдань.

 

 

 

 

Строительство, материаловедение, машиностроение : сб. науч. тр. / М-во образования и науки Украины, ГВУЗ Приднепров. гос. акад. стр-ва и архитектуры ; под общ. ред. В. И. Большакова ; редкол.: Н. В. Савицкий [и др.]. - Днепр : ГВУЗ ПГАСА. - 2004. - ISSN 2415-7031 Вып. 101. - 2017. - 239 с. : ил. - (Серия "Компьютерные системы и информационные технологии в образовании, науке и управлении"). - Текст: укр., рос., англ. - Парал. тит. л.: укр., англ. - Библиогр. в конце ст.

Вміщено матеріали досліджень застосування комп’ютерних і інформаційних технологій у різних галузях діяльності, пов’язаних з будівництвом (освіті, науці, проектуванні та управлінні).

 

 

 

 

Як у Тіні. Гергій Якутович як ілюстратор книги "Тіні забутих предків" / [упоряд.: П. Ліміна, П. Гудімов ; текст П. Ліміної]. - Київ : Артбук, 2017. - 184 с. : іл.

Про художника Г. Якутовича крізь призму книги «Тіні забутих предків» М. Коцюбинського, яка стала етапною у житті художника і розвитку української графіки.